<menu id="duf8r"><wbr id="duf8r"></wbr></menu>
<nav id="duf8r"></nav>
 • 
  

  <progress id="duf8r"><span id="duf8r"><source id="duf8r"></source></span></progress>
  1. <div id="duf8r"></div>

   Tumblr

   Sevdi?in ?eyler i?in gel.
   Ke?fettiklerin i?in kal.

   Tamam, aç?klamas? o kadar da zor de?ilmi?.

   Yalan söyledik. Ama art?k her ?eyi biliyorsun, o halde hadi aram?za kat?l.

   Tumblr'? aç?klamaya kalkmak kullanmaktan daha zor.

   Blog olay?n? herkesin kullanabilece?i ve istedi?ini payla?abilece?i bir hale getirdik. Öyküler, foto?raflar, GIF ve animasyonlar, diziler, ba?lant?lar, ?akalar, e?ek ?akalar?, zekice espiriler, Spotify parçalar?, mp3'ler, videolar, moda, sanat, derin konular... Tumblr her ?eyi bar?nd?ran, birbirinden farkl? 510 milyon blogun olu?turdu?u bir bütün.

   Tumblr bloglardan olu?uyor.

   ?lginç ?eyler yaratmay? kolay k?l?nca herkesin böyle bir e?ilimi oldu?unu gördük. Arkada?lar?n?n sana gönderdi?i o birbirinden ilginç bloglar hep Tumblr'da yer al?yor. Bu tür bloglar? bulman ve takip etmen konusunda sana yard?m ederken ba?kalar?n?n da senin blogunu ke?fetmesini sa?layaca??z.

   Bu olay?n nas?l yürüdü?ünü zaten biliyorsun.

   Bir blogu takip etti?inde, do?al olarak o blogdan gelen gönderiler panonda belirecek. Güzel bir ?ey mi gördün? Yeniden blogla, blogunda belirsin. ?stersen yorum ekle. O gönderi senin bir parçan olsun. Di?er kullan?c?lar da senin gönderilerine böyle yakla?acak. Burada di?erleriyle böyle tan??acaks?n.

   ?aka de?il: Buraya diledi?ini gönderebilirsin.

   Ba?lang?ç olarak yedi farkl? gönderi türü var. Gerisi senin yarat?c?l???na kalm??. Buras? senin. Diledi?in gibi kullan.

   狠狠的2019最新版大全